EvolutietheorieŽn

EvolutietheorieŽn

 
U bent hier: Schepping >> EvolutietheorieŽn

EvolutietheorieŽn - Welke geloof jij?
Op het gebied van evolutietheorieŽn neemt Richard Dawkins geen blad voor de mond: "Men kan veilig stellen dat als je iemand tegenkomt die beweert niet in evolutie te geloven, dan dat mens dan onwetend, onnozel of krankzinnig is (of boosaardig, maar daar denk ik liever niet aan)."

De seculiere wereld krijgt het steeds benauwder omdat men vreest dat godsdienst het klaslokaal wordt binnengesmokkeld door paleo-politici en onderwijzers. Een geloof in evolutie is een soort lakmoestest geworden waarmee de ouderwetse anti-wetenschappers kunnen worden onderscheiden van de slimme mensen.

In 2007 werden tien Republikeinse presidentskandidaten in de V.S. op de proef gesteld, toen de presentator van het debat de hamvraag stelde: "Wie van U gelooft in evolutie?" Hoewel de meeste kandidaten bevestigend antwoordden, onthulden hun antwoorden helemaal niets over hun werkelijke ideeŽn over het evolutie-onderwijs in de openbare scholen. De reden is dat het woord 'evolutie' een groot aantal verschillende betekenissen kan hebben die elk een andere theorie over de oorsprong van het leven voorstellen.

EvolutietheorieŽn - Meer dan een hypothese
Wat een mens gelooft over evolutietheorieŽn is afhankelijk van zijn opvattingen over het begrip 'evolutie'. De meeste mensen, inclusief religieuze gelovigen, aanvaarden een bepaalde vorm van de theorie.

Neem bijvoorbeeld wijlen paus Johannes Paulus II. In een toespraak tot de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen in 1996 noemde Johannes Paulus evolutie "meer dan een hypothese". Het is niet verrassend dat deze uitspraak van de paus meteen geprezen werd door de Darwinistische gevestigde orde. Maar werd Darwin hier werkelijk aanbevolen door de meest prominente religieuze leider ter wereld? Suggereerde hij dat het "Survival of the fittest" materialisme en het orthodoxe Christendom heel gemoedelijk zij aan zij kunnen bestaan?

Het catechismus van de Katholieke Kerk (de editie die Johannes Paulus pas na bovengenoemde uitspraak goedkeurde) zegt: "God schiep de wereld naar Zijn wijsheid. De wereld is geen product van de noodzaak, noch van blind noodlot of toeval."

Omdat onbedoeld, ongeleid toeval een van de centrale dogma's is van de Darwinistische evolutie, kreeg de moderne evolutionaire theorie dus niet de pauselijke goedkeuring van Johannes Paulus II. Nee: hij had in een eerdere verklaring namelijk al het volgende opgemerkt: "[de doctrine van de schepping] staat radicaal tegenover de theorieŽn van de materialistische filosofie.”

Hoe moeten we dan zijn uitspraak uit 1996 opvatten?

Hoewel Johannes Paulus, net als de presentator van het debat, nooit verduidelijkte wat hij met "evolutie" bedoelde, zei hij: ". . . in plaats van 'de' evolutietheorie, moeten we spreken over verscheidene evolutietheorieŽn. Aan de ene kant heeft deze pluraliteit te maken met de verschillende verklaringen die zijn geopperd voor het mechanisme van de evolutie, en aan de andere kant met de verschillende filosofieŽn waar deze op is gebaseerd."

En die verschillende theorieŽn beslaan een heel wijd spectrum.

EvolutietheorieŽn - Het spectrum van de theorieŽn
Aan het ene uiteinde van het spectrum der evolutietheorieŽn bevindt zich de "macro-evolutie": de onintelligente, niet-teleologische mechanismen van random variaties, aanpassingen en natuurlijke selectie, waardoor nieuwe en steeds complexere organismen geleidelijk voortkomen uit een eenvoudige levensvorm uit de oudheid. Dit idee volgt de Darwinistische evolutionaire theorie.

Aan het andere uiteinde vinden we "micro-evolutie": een ingebouwd proces van genetische variaties en erfelijke overdracht die een levenssoort in staat stelt zich aan te passen, zij het binnen vooraf bepaalde grenzen, aan veranderende omstandigheden in de omgeving. Micro-evolutie verklaart waarom verschillende soorten honden, bijvoorbeeld, verschillende maten, vormen, kleuren en vaardigheden hebben, maar toch allemaal voor altijd te onderscheiden zijn van andere levensvormen vanwege hun unieke genenpoel. Zelfs na duizenden jaren van intelligente inmenging door de mens (hondenfokkerij) zijn honden toch altijd honden gebleven. De "verbeteringen" die in de rassen zijn aangebracht wegen zelfs niet op tegen de toegenomen gevoeligheid voor ziekten en een afgenomen levensverwachting, waardoor zij vanuit een Darwinistisch oogpunt niet meer, maar juist minder "fit" zijn geworden. De lange geschiedenis van de dierenfokkerij suggereert heel krachtig dat evolutionaire vooruitgang een eindstation heeft, dat wordt opgelegd door ingebouwde genetische grenzen.

Aan welk uiteinde van het "evolutie-spectrum" een mens de voorkeur geeft, zal bepaald worden door zijn of haar filosofische vooronderstellingen. Mensen die vasthouden aan het idee dat evolutie het gevolg is van een onintelligente causatie, zullen het altijd hebben over het ongeleide, materiŽle mechanisme van de macro-evolutie dat begon met een prebiotische brij van chemicaliŽn. Mensen die vasthouden aan het Bijbelse idee dat levenssoorten zich voortplanten "naar hun eigen soort" zullen alleen kleinschalige veranderingen op basis van micro-evolutie erkennen. Weer anderen omarmen een middenweg: "theÔstische evolutie", waarin macro-evolutie tot stand komt met enige Goddelijke hulp.

EvolutietheorieŽn - TheÔstische evolutie
Een van de evolutietheorieŽn is dus de "theÔstische evolutie", waarin de complexiteit en de diversiteit van het leven noch het gevolg is van een enkele scheppende handeling, noch van onbewuste natuurlijke processen; maar van kleine, geleidelijke veranderingen die zich door de tijd heen opstapelen en die door God geleid, of vooraf ingesteld, worden.

Meer dan vijftig jaar geleden gaf Paus Pius XII zijn goedkeuring aan deze hybride theorie toen hij, in Humani Generis, stelde dat het menselijke lichaam mogelijk afkomstig is uit eerder bestaande of levende materie, "al wordt de menselijke ziel rechtstreeks en ogenblikkelijk door God gegeven."

TheÔstische evolutie is vooral populair onder de volgende twee groeperingen: mensen die een intellectueel bevredigende manier willen hebben om hun religieuze overtuigingen te verzoenen met de beweringen van de wetenschap en mensen die de Schepper willen vrijspreken van het bestaan van het kwaad, door van Hem een God te maken die na Zijn scheppende werk van een hoognodige vakantie geniet.

In deze theorie gaat God op een of twee manieren te werk: of als een "Kosmische Klusser" die het fysieke heelal en de daarin heersende wetten (inclusief evolutie) heeft geschapen en daarna de natuur de vrije hand heeft gegeven en de zaak hier en daar wat bijstuurt; of als een Schepper die Zijn handen van Zijn schepping heeft afgenomen en het heelal de vrijheid heeft gegeven om zichzelf te ontwikkelen. En dat is dan een ontwikkeling waar Hij Zich niet mee wil of kan inlaten.

Deze theologische ideeŽn hebben te kampen met een aantal problemen, naast de problemen die zij eigenlijk hadden moeten oplossen.

EvolutietheorieŽn - Vrede sluiten
Mensen die zich tot de theÔstische evolutie wenden in de hoop dat zij vrede kunnen sluiten met de evolutietheorieŽn van de wetenschap zullen ontdekken dat de voorwaarden van dit vredespact in het beste geval voorwaardelijk te noemen zijn. Vergeet niet dat de wetenschap ooit beweerde dat zware objecten sneller naar de aarde vallen dan lichte objecten, dat de zon rond de aarde draaide en dat aderlatingen een genezende werking hadden. Aan de andere kant openbaarde een profeet al dat God gezeteld is "boven de omtrek [cirkel] van de aarde" (Jesaja 40:22, nadruk toegevoegd), al lang voordat er een wetenschapper was die de vorm van de aarde had ontdekt. De Bijbel is weliswaar geen wetenschappelijk tekstboek, maar de filosofen in de oudheid hadden wel gelijk met hun overtuiging dat de wetenschap de dienstmeid van de theologie is.

Mensen die zich aangetrokken voelen tot de "Kosmische Klusser" beweren eigenlijk dat God niet de macht of de wil had om de schepping meteen "zeer goed" te schappen, maar zij vertrouwen er wel op dat Hij de ontwikkeling in goede banen leidt, mogelijk door middel van verborgen handelingen in het kwantumdomein. Maar als God noch de neiging noch het vermogen had om de schepping in het begin goed in elkaar te steken, waarom zouden we dan kunnen verwachten dat Hij dit na verloop van tijd wel zou hebben?

Omdat -zoals sommige voorstanders beweren- God zelf, samen met het universum dat Hij heeft geschapen, evolueert.

In een Goddelijk "trial-and-error" proces probeert God wat werkt en wat niet werkt en past Hij Zijn technieken aan op basis van deze pogingen. Terwijl Hij de geschapen orde naar een toenemende mate van perfectie leidt, wordt God zelf volwassen en evolueert Hij naar een steeds bekwamer Godheid.

Natuurlijk is dit niets meer dan een tautologie, want er is geen reden om aan te nemen dat God de zaken werkelijk beter zou kunnen of willen maken, tenzij Hij werkelijk de Almachtige is, die verkondigde: "Ik, de HEERE, word niet veranderd" (Maleachi 3:6a) en "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openbaring 21:5b).

EvolutietheorieŽn - Gods verlosser?
Mensen die in een "hands off" Schepper geloven komen er niet beter vanaf. Om God te reinigen van de schuld voor al het kwaad, kiezen zij voor een Godheid die nooit ingrijpt in de hoop dat de verschrikkingen van de wereld zo verpand kunnen worden aan een onbewust proces in plaats van een slecht ontwerp. Het is een nobele maar waardeloze verdediging. Het maakt niet uit of het kwaad het gevolg is van een slecht ontwerp of van een ontworpen proces; in beide gevallen is God de schuldige.

Helaas is het oude verhaal vergeten (of wordt het genegeerd) dat ons vertelt over die Ene die in de ruimte een kleine blauwe planeet tot ontstaan sprak. Een planeet met daarop een weelde aan flora en fauna in alle pracht en verscheidenheid. De kroon op Zijn werk was een bijzonder stel dat naar Zijn evenbeeld was vervaardigd en in een ongerept paradijs werd geplaatst, voorzien van alle hulpbronnen die zij nodig hadden om succesvol te zijn. Maar in een enkel onbezonnen moment faalden zij en hierdoor werd een verdervende kracht in de wereld gebracht die de schepping deed afdalen tot ziekelijkheid en sterfelijkheid.

In schril contrast met onze moderne fabels staat de waarheid dat het kwaad geen gevolg is van slecht vakmanschap of van slechte genen die heel zelfzuchtig op de steppen hun voordeel zoeken, maar van slechte keuzes. Dat betekent dat er niemand anders schuldig is aan alle ellende in de geschiedenis van deze door de zonde verdorven wereld dan wij zelf.

Dat valt natuurlijk niet goed onder de mensen die zijn gaan geloven dat "liefde" betekent dat je nooit hoeft te zeggen dat je zondigt. De evolutionaire wetenschapper Steven Pinker zei, nadat hij een blik had geworpen op wespen, virussen, musculaire dystrofie en ander leed: "Als er een intelligent ontwerper op Aarde zou leven, dan zouden mensen zijn ramen ingooien."”

Nou, Dr. Pinker, er leeft een intelligent ontwerper op aarde, en de mens heeft inderdaad zijn ramen ingegooid, en nog veel meer: want Hij heeft geen Redder nodig, maar wij wel. Mensen die Darwin zien als Gods verlosser zien de wereld op zijn kop.

EvolutietheorieŽn - Exegese
Wanneer we de evolutietheorieŽn bekijken in het licht van het eerste boek van de Bijbel, dan doen we er goed aan om de volgende vraag te stellen: "Wat wil God mij hiermee vertellen?" Probeert Hij me een wetenschappelijke verklaring te geven voor hoe en wanneer het universum werd gevormd? Of communiceert Hij de waarheid dat alles wat bestaat er is omdat Hij het tot ontstaan heeft gesproken, ex nihilo (uit het niets)?

Misschien is het antwoord op beide vragen wel "ja". Het antwoord op de tweede vraag is ongetwijfeld "ja".

De grote les die we van het boek Genesis kunnen leren is dat de wonderbaarlijke werken van de schepping niet het gevolg zijn van een stapsgewijs, ijzig proces van natuur en noodzaak, maar van een plotselinge uitstorting van Goddelijke macht en doelgerichtheid. Het is een patroon dat zich blijft herhalen. Door de hele Schrift heen zien we hoe Gods scheppende, genezende en wonderbaarlijke daden plotseling en volledig verschijnen, niet in kleine stapjes over grote geologische tijdperken. Met een enkel gebod, een enkele aanraking, een enkel woord werd het heelal geschapen, de mens gevormd, een zee gespleten, de blinde zicht gegeven, de dove gehoor gegeven, de zieke genezen en een Redder uit de dood opgewekt.

De schepping is verder geen verzameling van homogene, onbuigzame levensvormen. Elke soort is een majestueus mozaÔek van vormen, kleuren, afmetingen en kenmerken, met het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omgevingsfactoren, binnen grenzen die zijn opgelegd "naar hun soort".

Als iemand jou een strikvraag probeert te stellen over evolutietheorieŽn, vraag hem dan eens of hij het heeft over macro-, micro- of theÔstische evolutie.

    "Wij zijn geen toevallig en zinloos product van de evolutie. Ieder van ons is het resultaat van een gedachte van God. Ieder van ons is gewenst, ieder van ons is geliefd, ieder van ons is noodzakelijk." (Paus Benedictus XVI)
Leer Meer!

Met dank aan Regis Nicoll. Dit artikel werd eerder gepubliceerd op www.breakpoint.org.

Regis Nicoll is een Centurion van het Prison Fellowship’s Wilberforce Forum. Hij is een columnist voor Breakpoint, Salvo Magazine en Crosswalk en schrijft voor de Prison Fellowship’s blog, The Point. Hij publiceert verder een wekelijks commentaar over hedendaagse actuele onderwerpen.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

EvolutietheorieŽn
DNA Structuur
Evolutie van de Mens
Evolutie Versus Schepping
Bewijs Voor Schepping
Evolutionisme
Bewijs Voor Evolutie
Het Fossielenbestand
DNA Replicatie
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add EvolutietheorieŽn to My Google!
Add EvolutietheorieŽn to My Yahoo!
XML Feed: EvolutietheorieŽnWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een AtheÔst   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.