Goed Nieuws

Alles Over Schepping - In het begin schiep God...

1. God HOUDT van jou en heeft een prachtig PLAN voor jouw leven.

(Referenties op deze pagina komen uit de BIJBEL en moeten waar mogelijk in hun context worden gelezen)

God's Liefde
"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft"
(Johannes 3:16 NBV)

God's Plan
[Christus zegt] "Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid"
(Johannes 10:10)

Waarom is het zo dat de meeste mensen geen weelderig leven hebben? Hier volgt de oorzaak...

2. De mens is ZONDIG en AFGESCHEIDEN van God. Daarom kan hij God's liefde en God's plan voor zijn leven niet weten en ervaren.

De Mens is Zondig
"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God" (Romeinen 3:23). De mens werd geschapen om in gemeenschap met God te leven; maar door zijn koppige vrije wil koos hij er voor om zijn eigen onafhankelijke pad in te slaan en de gemeenschap met God werd hierdoor verbroken. Deze keuze, die gekarakteriseerd wordt door een houding van actieve rebellie of passieve apathie, is een bewijs voor wat de Bijbel zonde noemt.

De Mens is Afgescheiden
"Het loon van de zonde is de dood" [spirituele afscheiding van God] (Romeinen 6:23).


Dit diagram illustreert dat God heilig is en de mens zondig is. Tussen de twee bevindt zich een groot gat. De pijlen illustreren hoe de mens continu probeert om God en het weelderige leven te bereiken door middel van zijn eigen inspanningen, zoals een goed leven, filosofie, of religie - maar het is onvermijdelijk dat hij hierin faalt.

De derde wet legt uit wat de enige manier is om dit gat te dichten...

3. Jezus Christus is de ENIGE voorziening voor de zonden van de mens. Door middel van Hem kun je God's liefde en God's plan voor je leven kennen en ervaren.

Hij Stierf in Onze Plaats
"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" (Romeinen 5:8).

Hij Herrees Uit de Dood
"Christus [is] voor onze zonden...gestorven, ... hij is begraven en op de derde dag ... opgewekt, zoals in de Schriften staat, ... hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd..."

(1 Korintiėrs 15:3-6)

Hij is de Enige Weg naar God
"Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'" (Johannes 14:6)


Dit diagram illustreert dat God het gat dat ons van Hem scheidt heeft overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus, te sturen om aan het kruis te sterven en zo in onze plaats de straf voor onze zonden te betalen.

Het is niet genoeg om deze drie wetten te kennen...

4. We moeten Jezus Christus individueel ONTVANGEN als Heer en Verlosser; dan kunnen we God's liefde en God's plan voor onze levens weten en ervaren.

We Moeten Christus Ontvangen
"Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden" (Johannes 1:12)

We Ontvangen Christus Door Middel Van Geloof
"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan" (Efeziėrs 2:8-9)

Wanneer We Christus Ontvangen, Ervaren We een Wedergeboorte
(Lees Johannes 3:1-8)

We Ontvangen Christus Door een Persoonlijke Uitnodiging
[Christus zegt] "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen" (Openbaring 3:20)

Bij het ontvangen van Christus is het zaak om je van jezelf naar God te wenden (berouw) en om Christus te vertrouwen om in onze levens te komen, onze zonden te vergeven en ons te maken tot wat Hij wil dat we zijn. Om het er alleen intellectueel mee eens te zijn dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij aan het kruis stierf voor onze zonden is niet genoeg. Het is ook niet genoeg om een emotionele ervaring te hebben. We ontvangen Jezus Christus door geloof, als een handeling van onze wil.

Deze twee cirkels representeren twee soorten levens:


Welke cirkel beschrijft jouw leven het beste?
Van welke cirkel zou je willen dat deze jouw leven zou representeren?

Het volgende legt uit hoe je Christus kan ontvangen:

Je kunt Christus nu meteen in geloof ontvangen door middel van gebed
(Bidden is praten met God)

God kent je hart en is niet zo bezorgd over hoe je dingen zegt, maar meer over de houding van je hart. Het volgende is een suggestie voor een gebed:

"Heer Jezus, ik heb U nodig. Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven. Ik open de deur van mijn leven en ontvang U als mijn Heer en Verlosser. Dank U voor het vergeven van mijn zonden en voor het eeuwige leven dat U mij geeft. Neem de plaats in op de troon in mijn leven. Maak van mij het soort mens waarvan U wil dat ik dat moet zijn."

Komt in dit gebed het verlangen van je hart tot uitdrukking? Als dat zo is dan nodig ik je uit om dit gebed nu meteen te bidden en dan zal Christus in je leven binnentreden, zoals Hij heeft beloofd.

Heb jij dit gebed gebeden?

Ja

Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.