De hardware van het leven

De hardware van het leven

 
U bent hier: Schepping >> De hardware van het leven

De hardware van het leven - Bewijs voor Gods bestaan
De hardware van het leven kan met een verscheidenheid aan wetenschappelijke hulpmiddelen worden waargenomen. Maar, wat is de "wetenschap" tegenwoordig? Louis Pasteur zei ooit: "Godsdiensten, filosofieŰn, athe´sme, materialisme, of het tegenovergestelde hiervan - geen van deze zijn relevant op dit gebied... ik wil er zelfs aan toevoegen dat ik, wetenschappelijk gesproken, onverschillig tegenover al deze dingen sta. De kwestie draait volledig om de feiten." Met andere woorden: de wetenschap zou een onbevooroordeelde zoektocht naar de waarheid moeten zijn, zonder enige filosofische vooronderstellingen. Dit was sinds de oudheid al hoe de term "wetenschap" werd begrepen. Maar sinds de zogenaamde "Verlichting" in de 18e eeuw door Europa trok, en vooral sinds de door Darwin voorgestelde evolutietheorie (in 1859), hebben intellectuele activisten geprobeerd om een nieuwe kwalificatie toe te voegen aan de definitie van de wetenschap, namelijk "binnen het geheel aan natuurlijke verklaringen". Wat dit eigenlijk betekent is dat er een vooringenomenheid wordt toegevoegd aan de zoektocht naar de waarheid.

De filosofische benaming voor deze vorm van het athe´sme is Materialisme. Het materialisme beweert niet alleen dat er geen God is, maar zelfs dat er in dit universum helemaal niets als God is. Het is opmerkelijk dat dit idee vooral wortel heeft geschoten in de biologische wetenschappen, maar in veel mindere mate in de astronomie, de filosofie en de natuurkunde. Veel Westerlingen zouden waarschijnlijk versteld staan van de opiniepeilingen onder wetenschappers met een doctoraat: het percentage van deze mensen dat zichzelf als Christen bestempelt en een kerk bezoekt is ongeveer hetzelfde als het percentage onder de bevolking als geheel. Helaas is de kleine minderheid die zichzelf als athe´st bestempelt veel luidruchtiger en agressiever. Hierdoor hebben zij een onevenredige invloed op bijvoorbeeld de media en de academische wereld verworven.

Gelukkig (voor de mensen die onbevooroordeeld onderzoek respecteren) zijn er vele filosofen die per definitie experts zijn in de logica (omdat de logica een deelverzameling is van de filosofie) en die zich krachtig hebben uitgesproken tegen deze trend, vooral in de afgelopen veertig jaar. Zij hebben ingezien dat de wetenschappelijke methode zelf op het spel staat. Het lijkt erop dat Charles Darwins evolutietheorie de grote katalysator achter deze beweging was. Door de jaren heen zijn biologen zˇ gecharmeerd geraakt van Darwins theorie, dat zij zwaar ge´nvesteerd hebben in het verdiepen van hun paradigma's die op deze aanname zijn gebaseerd. Zij zijn niet bereid te overwegen dat de theorie met grote problemen te kampen heeft. Trots (op de biologie) en een tegenzin om toe te geven dat ze het bij het verkeerde eind hebben kunnen hierin een rol spelen. Men kan zich afvragen of er misschien geestelijke en zinnelijke redenen zijn waarom het voor sommige mensen zo moeilijk is te erkennen dat er mogelijk een metafysisch domein zou kunnen bestaan. Laten we de Darwinistische evolutieleer eens onder de loep nemen, omdat deze de hoeksteen lijkt te zijn van dit gedachtengoed.

De hardware van het leven - De waarschijnlijkheid van abiogenesis
Het idee dat de hardware van het leven door willekeurig toeval is voortgekomen uit niet-leven wordt "abiogenesis" genoemd. Dit idee is het scheppingsverhaal van de Darwinistische evolutieleer. Maar hoe groot is de waarschijnlijkheid dat de bouwstenen van het leven door willekeurig toeval op een zodanige manier kunnen samenkomen dat zij ook maar de mogelijkheid van leven kunnen scheppen? Harold Morowitz, een agnostisch natuurkundige aan de Universiteit van Yale, stelde wiskundige modellen op door een brei van levende bacteriŰn voor te stellen die zˇ sterk verhit werden dat alle complexe chemicaliŰn werden afgebroken tot de meest elementaire bouwstenen. Na afkoeling van de mengsels gebruikte Morowitz1 natuurkundige berekeningen waaruit hij concludeerde dat de kans op een enkel bacterie dat door toeval wordt samengesteld niet groter is dan ÚÚn op 10100,000,000,000.

Wauw! Hoe kan men zich een dergelijk kleine waarschijnlijkheid voorstellen? Nou, als volgt: het is waarschijnlijker dat een mens een miljoen jaar lang elke week de staatsloterij zou winnen door slechts een enkel lot per week te kopen!

Robert Shapiro, auteur van "Origins - A Skeptic's Guide to the Creation of Life on Earth", schreef in een reactie op de waarschijnlijkheden die door Morowitz werden berekend het volgende:

  "De waarschijnlijkheid dat ook maar een enkel bacterie kan worden voortgebracht is zˇ klein dat elk begrip van ruimte en tijd tot nietigheid wordt gereduceerd. In het licht van een dergelijke kans maakt het niet uit hoe lang het duurt tot de zwarte gaten sterven of hoe ver het is naar het uiteinde van het universum. Als we hierop zouden moeten wachten, dan zouden we waarachtig op een wonder zitten te wachten."2

De hardware van het leven - De waarschijnlijkheid van DNA
Sir Frederick Hoyle vergeleek de kans dat de hardware van het leven door toeval zou kunnen ontstaan met een rij van 1050 (een tien met vijftig nullen) blinde mensen, die elk een door elkaar gehusselde Rubik kubus hebben en die deze allemaal op precies hetzelfde moment weten op te lossen!

Francis Crick, winnaar van de Nobelprijs in de biologie voor zijn werk met de DNA molecule, zei in 1982 over de oorsprong van het leven:

  "Een eerlijk mens, gewapend met de kennis die ons nu ter beschikking staat, zou alleen maar kunnen stellen dat de oorsprong van het leven op dit moment haast een wonder lijkt, omdat er zo veel randvoorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden om dit voor elkaar te krijgen."3
Cricks inschatting van de hopeloosheid van een spontane generatie van het leven op aarde leidde hem vervolgens naar de formulering van een theorie die "Gerichte Panspermie" wordt genoemd. Deze theorie stelde dat ruimtewezens het leven op aarde hebben "gezaaid". Philip Johnson zei hierover: "Wanneer een wetenschapper van het kaliber van Crick het idee krijgt dat hij onwaarneembare ruimtemannetjes moet inschakelen, dan is het tijd om te kijken of het onderzoeksveld van de pre-biologische evolutie misschien het einde van een doodlopende weg heeft bereikt."4

Sinds de ontdekking van de DNA structuur in 1953 heeft de Darwinistische evolutieleer te kampen met steeds meer uitdagingen omdat er steeds meer bewijs voor de complexiteit van de levende cel wordt ontdekt. In 1996 werd door Dr. Michael Behe (professor in de Biochemie aan Lehigh University) een boek uitgebracht met de titel "Darwin's Black Box" (oftewel "Darwins Zwarte Doos") met daarin een gedetailleerd betoog tegen de Darwinistische evolutieleer dat bekend staat als de "onherleidbare complexiteit" van biologische systemen en structuren. In de jaren sinds de publicatie van het boek is het al vanuit alle hoeken door athe´stische wetenschappers aangevallen, maar de centrale stelling van het boek heeft alleen maar aan kracht gewonnen omdat het debat niet alleen de zwakheid van de Darwinistische tegenargumenten heeft blootgelegd, maar ook de achterliggende naturalistische (athe´stische) filosofische vooringenomenheid.

Heb jij je ooit afgevraagd of Charles Darwin zelf ooit in Darwinistische evolutie (of macro-evolutie) zou geloven als hij bekend zou zijn met al het bewijsmateriaal dat zich sinds zijn tijd tegen de theorie heeft opgestapeld? Nou, er is een bekend citaat van Darwin waarin hij verwoordde wat volgens hem de geldigheidsproef voor zijn eigen theorie is:
  "Als het bewezen zou kunnen worden dat er een complex orgaan zou bestaan, dat zich onmogelijk zou kunnen hebben gevormd door talrijke, opeenvolgende, kleine modificaties, dan zou mijn theorie absoluut ineenstorten."5

De hardware van het leven - De waarschijnlijkheid van de cel
In Darwins tijd werd aangenomen dat de hardware van het leven, voorgesteld door de organische cel, heel simpel was. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw werd ontdekt dat zich binnen in elke levende cel enorm ingewikkelde moleculaire machines bevinden die uit diverse eiwitten bestaan. Organen, die zelf weer gemaakt zijn van deze complexe cellen, zijn ook veel complexer gebleken dan indertijd werd aangenomen.

De blauwdrukken voor het samenstellen van de eiwit-onderdelen van de cellen en organen, in de juiste volgorde en op het juiste moment, zijn gecodeerd in ons DNA. Het DNA is vergelijkbaar met binaire computercode, ook al is het "kwartair" (d.w.z. het heeft 4 letters in plaats van 2). De dichtheid van de informatie die in ons DNA is opgeslagen gaat ons voorstellingsvermogen te boven; in een halve theelepel DNA bevindt zich voldoende opslagruimte om alle assemblage-instructies op te slaan voor alle schepselen die ooit zijn gemaakt en dan is er nog ruimte over om ook nog eens elk boek op te slaan dat ooit is geschreven!

Naast deze ongelooflijke capaciteit van het DNA om informatie op te slaan, vinden we hele biologische machines en systemen waarvan de complexiteit ver uitstijgt boven de scheppende vermogens van de mens. Het bloedstollingsmechanisme bijvoorbeeld vereist een zekere volgorde van twintig verschillende eiwitten (waarvan elk een gemiddelde kans heeft van 1 op 8.03 x 10 tot de macht 59 om door willekeurig toeval gevormd te worden!). Deze eiwitten zetten elkaar tot actie aan, als dominostenen die na elkaar omvallen, tot er een netwerk van fibrine is gevormd dat als een steiger werkt voor het stollende bloed. Als je ook maar een enkele van deze eiwitten verwijderd (ongeacht waar deze zich in het rijtje van twintig eiwitten bevindt), dan kan deze steiger niet gevormd worden en kan het bloed niet stollen.

Zonder bloedstolling zou elk wezen met een bloedvatenstelsel al door een heel kleine wond doodbloeden, zoals dat bij hemofiliepatiŰnten gebeurt. Overweeg nu eens wat dit betekent in het licht van Darwins eigen geldigheidscriterium voor zijn theorie. Macro-evolutie vereist dat er bij elke stap een mutatie optreedt en elke mutatie moet, om door natuurlijke selectie behouden te worden, een voordeel opleveren wat betreft overlevingskans of voortplanting. Zelfs als we aannemen dat eiwitten door willekeurig toeval zouden kunnen worden voortgebracht (wat extreem onwaarschijnlijk is) in stap 1, stap 2, enzovoorts tot en met stap 19, dan is er nog steeds geen aanwijsbaar voordeel wat betreft het bloedstollingsmechanisme tot ook stap 20 is voltooid! Als je de complexiteit van een van de onderdelen reduceert (ongeacht waar dit onderdeel zich bevindt in de reeks van componenten), dan werkt het systeem als geheel niet. Er is dan geen reden om het onderdeel middels natuurlijke selectie te behouden. Dit noemen we Onherleidbare Complexiteit.

De hardware van het leven - Het Bacterieel Flagellum
Laten we eens een ander voorbeeld bekijken van de hardware van het leven. Het bacterieel flagellum is een propeller dat bestaat uit een eiwit dat lijkt op een staart. Het is bevestigd aan de achterkant van een bacterie en beweegt die bacterie middels snelle rotaties door zijn omgeving (net als een miniatuur buitenboordmotor). De componenten van het flagellum lijken verrassend sterk op de onderdelen van een door de mens gemaakte buitenboordmotor, zoals een stator, rotor, aandrijfas, U-verbindingen, propeller, glijlagers en O-ringen. Er zijn ten minste veertig verschillende eiwit-onderdelen nodig om een flagellum te kunnen bouwen.

Een groot aantal van de flagellaire eiwitten bepaalt zelf hoe dit bouwproces eruit ziet. Zij zetten bepaalde bouwfasen in werking en sluiten deze af door op precies het juiste moment bepaalde chemische signalen te sturen. De bouw wordt zo in de correcte volgorde uitgevoerd. Het is werkelijk een wonderbaarlijk ingenieurswerk. Als je 1% van de onderdelen zou verwijderen, dan heb je geen bacterieel flagellum dat 99% correct werkt. Nee, het wordt dan meteen volledig onbruikbaar en is dan niets meer dan een belemmering (met waarschijnlijk fatale afloop) voor het organisme waar het aan vast zit.

Denk eens na over deze voorzichtige schatting: de kans dat dit ongelooflijke flagellum door willekeurig toeval zou kunnen ontstaan is 1 op 10 tot de macht 1170.6 Volgens statistici is alles met een waarschijnlijkheid kleiner dan 1 op 10 tot de 50e macht mathematisch onmogelijk. Het maakt dus niet uit hoeveel tijd er verstrijkt: het kan gewoonweg niet plaatsvinden door alleen maar willekeurig toeval.

Waarom zouden wetenschappers er dan op staan dat dit soort schepsels door evolutie zouden kunnen zijn ontstaan? Laten we er nog eens op wijzen dat de biologische wetenschap nu gedomineerd wordt door athe´stische filosofen. De wetenschap is een zoektocht naar de waarheid, maar de oligarchie die tegenwoordig de touwtjes in handen heeft probeert de wetenschap te definiŰren als een zoektocht naar de waarheid met behulp van naturalistische (athe´stische) middelen. Het idee dat er een God is, is voor hen onacceptabel. Daarom kan de wetenschap niet eens de mogelijkheid overwegen dat God dit heelal en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen.

Kijk eens naar de volgende uitspraak van vooraanstaand Darwinist Richard Lewontin en denk dan eens eerlijk na of zijn standpunt logisch is. Helaas lijkt dit citaat representatief voor de denkwijze van vele Darwinisten en hoe zij andere mensen willen laten denken:

  "We kiezen de kant van de wetenschap ondanks de duidelijke absurditeit van sommige van haar stellingen, ondanks haar falen om vele van de extravagante beloften over gezondheid en leven waar te maken, ondanks de tolerantie van de wetenschappelijke gemeente voor niet onderbouwde ad hoc verhalen, omdat wij een vooraf vastgestelde toewijding hebben; een toewijding aan het materialisme. Het is niet zo dat de methoden en de instituties van de wetenschap ons op de een of andere manier dwingen om een materiŰle verklaring van de fenomenale wereld te accepteren, maar, integendeel, dat we door een a priori loyaliteit aan materiŰle oorzaken worden gedwongen om een onderzoeksapparaat en een verzameling van concepten te scheppen die materiŰle verklaringen voortbrengen, ongeacht hoe deze tegen de intu´tie ingaan, ongeacht hoe raadselachtig deze voor de niet-ingewijden lijken. Bovendien is dat materialisme absoluut, want we kunnen geen Goddelijke Voet in de deur toelaten."7
Men kan zich afvragen waarom een dergelijke geco÷rdineerde inspanning wordt gedaan om de metafysica uit te sluiten van alle beschikbare mogelijkheden. Misschien geeft het volgende citaat van een andere vooraanstaande Darwinist, Aldous Huxley, ons wat meer inzicht:
  “"Ik had mijn motieven om niet te wensen dat de wereld zinvol is; vervolgens nam ik aan dat de wereld niet zinvol is en was ik in staat om probleemloos bevredigende redenen te vinden voor deze aanname... Voor mijzelf, en ik twijfel er niet aan dat dit voor de meeste van mijn tijdgenoten geldt, was de filosofie van zinloosheid in essentie een bevrijdingsmiddel. De bevrijding waar wij naar op zoek waren was een gelijktijdige bevrijding van een bepaald politiek en economisch systeem en een bevrijding van een bepaald moreel systeem. Wij hadden bezwaren tegen de moraliteit omdat het in de weg stond van onze seksuele vrijheid."8
Laten we nu voor de lol eens naar de volgende Bijbelpassage kijken en eens nadenken over het verband met de bovenstaande citaten:
  "Zijn [Gods] onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas." (Romeinen 1:20-22)
Wellicht is dit een geschikt moment om een citaat te overwegen van Nobelprijswinnaar Christian de Duve, een organisch scheikundige: "Als je de waarschijnlijkheid van de geboorte van een bacterie gelijkstelt aan een toevallige assemblage van zijn atomen, dan is de eeuwigheid niet lang genoeg om er een voort te brengen... Wanneer je het enorme aantal gunstige trekkingen achter het succes van de evolutionaire loterij optelt, dan kun je je eerlijk afvragen in hoeverre dit succes feitelijk in het weefsel van het universum staat geschreven."9

De hardware van het leven - Gods ontwerp
Wanneer we de hardware van het leven eens goed bekijken, dan zien we dat God inderdaad Zijn handtekening in de natuur heeft achtergelaten; in haar onherleidbare complexiteit en in haar fijnafstemming. Het Darwinisme is niet in staat gebleken een verklaring te bieden voor het bestaan van het leven. Honderden briljante wetenschappers hebben dit erkend en een document ondertekend dat "Dissent from Darwin"10 (oftewel "Afscheiding van Darwin") wordt genoemd, om zo uiting te geven aan hun onvrede met de dominantie van het filosofische naturalisme in de wetenschap door middel van het Darwinisme. We hebben gewoon ogen nodig om te zien en oren om te horen; we moeten niet meer blijven luisteren naar athe´stische filosofen die zich hebben vermomd als wetenschappers en die erop blijven staan dat het bovennatuurlijke of het metafysische niet in de wetenschap mag worden overwogen. Maar een redelijk geloof wijst dezelfde kant op als het bewijsmateriaal. De leer van de Bijbel, wanneer die op de correcte manier wordt begrepen, kan perfect samengaan met de wetenschap.

Leer Meer!

VOETNOTEN

Met dank aan Steve J. Williams. Met toestemming gebruikte weergave van The Skeptics’ Guide to Eternal Bliss (2e editie), Steve J. Williams, Lulu Press, 2009. Alle rechten voorbehouden in het origineel.

1 Eastman en Missler, The Creator Beyond Time and Space, 76-77.
2 Robert Shapiro, Origins -- A Skeptic's Guide to the Creation of Life on Earth, 1986, 128.
3 Francis Crick, Life Itself -- Its Origin and Nature, Futura, 1982.
4 Johnson, Philip, Darwin on Trial, p.111.
5 Darwin, Charles, Origin of Species, Hoofdstuk 6, Sixth Edition, 1872.
6 Woodward, Thomas, Darwin Strikes Back, p.142.
7 Richard Lewontin, Billions and billions of demons, The New York Review, p. 31, 9 Januari 1997.
8 (RAPPORT, Juni 1966. “Confession of Professed Atheist,” A. Huxley)
9 Christian de Duve, Nobel laureaat en organisch scheikundige, “A Guided Tour of the Living Cell”.
10 http://www.dissentfromdarwin.org


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

De Schepping van Leven
Celstructuur
De hardware van het leven
Het Menselijk Oog
Darwin's Evolutietheorie
Intelligent Design Theorie
De Dubbele Schroef van het DNA
Junk DNA
Oorsprong van het Leven
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add De hardware van het leven to My Google!
Add De hardware van het leven to My Yahoo!
XML Feed: De hardware van het levenWat denk jij? Hoe zie jij jezelf het meest:
1-Een Athe´st   2-Een Agnosticus   3-Een Spiritueel Persoon   4-Een Religieus Persoon   5-Een Volgeling van Jezus  
Schepping Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCreation.org, Alle Rechten Voorbehouden.