Het boek Genesis

(Lees eerst deel 1 van "Het boek Genesis")

Het boek Genesis - De erfzonde
Het boek Genesis introduceert de werkelijkheid van de zogenaamde erfzonde. Veel mensen hebben moeite met idee dat door Adams zonde de hele wereld verdorven is en alle mensen zondaars zijn. Maar het is eigenlijk niet anders dan een erfelijke ziekte. Veel families worden geplaagd door een erfelijke aanleg voor bepaalde soorten kanker of andere lichamelijke of mentale ziekten. Op een vergelijkbare manier liep jouw over-over-over-over-overgrootvader Adam de zonde op en nu heb jij het ook! Elke man, elke vrouw en elk kind is een nakomeling van Adam. Daarom lijden we allemaal aan deze geestelijke ziekte: we zijn allemaal zondaars. De Bijbel vertelt ons het volgende: "Het genot zullen ze meer liefhebben dan God" (2 Timoteüs 3:4). Als jij er niet zeker van bent of je een zondaar bent, kijk dan eens naar de volgende checklist:

God heeft tien morele wetten uitgevaardigd. Hij verwacht dat elk mens deze wetten gehoorzaamt:

 • Zet God altijd op de eerste plaats (heb God lief).
 • Maak voor jezelf geen afgoden (geld, macht, seks, roem, enzovoorts).
 • Gebruik Gods naam nooit als een vloekwoord.
 • Wijd elke week één dag aan God.
 • Eer je vader en je moeder.
 • Moord niet (de Bijbel zegt dat zelfs haat beschouwd wordt als moord).
 • Pleeg geen overspel (de Bijbel zegt dat zelfs begeerte in je hart een vorm van overspel is).
 • Steel niets, ongeacht de waarde.
 • Vertel geen leugens, ongeacht hoe onbeduidend.
 • Ben niet jaloers op het bezit van een ander.
 • (Deze Tien Geboden zijn geparafraseerd uit Exodus 20:2-17 en Deuteronomium 5:6-21)

Het boek Genesis - De zondvloed
Het boek Genesis beschrijft een wereldwijde vloed. Slechts enkele honderden jaren na de zondeval, was de mensheid in moreel opzicht volkomen verdorven. Deze ongebreidelde verdorvenheid ontstak Gods rechtvaardige toorn. "De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 'Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen', dacht hij, 'en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt.' Alleen Noach vond bij de HEER genade" (Genesis 6:5-8). God waarschuwde de wereld via Zijn profeten dat Hij over de wereld zou oordelen met een zondvloed. Enoch, een profeet van God, waarschuwde de wereld voor het komende oordeel. Hij noemde zijn zoon heel profetisch "Metuselach", wat "zijn dood zal brengen" betekent. Desondanks wilde de wereld niet tot inkeer komen.

Naast het boek Genesis hebben ongeveer driehonderd vloedlegenden uit de oudheid de tand des tijds overleefd. Legenden over een wereldwijde vloed werden gevonden in Europa, Azië, Afrika, Australië en de Noord- en Zuid-Amerika. Twee van de oudste ons bekende verhalen zijn China's klassieke Hihking en Babylons epische Gilgamesj. De details van deze zondvloedverhalen vertonen opmerkelijke overeenkomsten, wat heel treffend is omdat de culturen relatief geïsoleerd waren en mensen na verloop van tijd de neiging hebben om verhalen te overdrijven en te verbuigen. Van de ongeveer driehonderd beschrijvingen verhaalt 95% over een enkele vloedramp, beweert 95% dat de zondvloed wereldwijd was, vertelt 88% dat een bevoorrecht mensengezin gespaard werd van de verdrinkingsdood om het menselijke ras opnieuw op te bouwen, zegt 66% dat het gezin van tevoren gewaarschuwd was voor de komende ramp, geeft 66% de schuld voor de vloed aan de slechtheid van de mensheid, en noemt 70% een "boot" waarmee het gekozen gezin (en de dieren) gered werd van de zondvloed.

Het boek Genesis verklaart dat deze acht mensen de enige overlevenden waren: Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun drie vrouwen. Nadat het vloedwater zich had teruggetrokken, stapten zij uit de "ark" van Noach en maakten zij een begin met de herbevolking van de wereld. Elke mens is dus een directe nakomeling van dit kleine restant.

Lees nu deel 4 van "Het boek Genesis"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen