Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Adam en Eva


Adam en Eva - Wie waren zij?
Adam en Eva waren volgens de Joodse, Islamitische en Christelijke godsdiensten de eerste mensen. Alle andere mensen zijn nakomelingen van Adam en Eva. Zoals in de Bijbel wordt gesteld, werden Adam en Eva door God geschapen om voor Zijn schepping te zorgen, om de aarde te bevolken en om een relatie met Hem te hebben. Hun namen geven aan wat hun rol was. De naam Adam stamt uit het Hebreeuwse "adomah", wat "man" betekent. De naam Eva stamt uit het Hebreeuwse woord voor "leven". Het volledige Bijbelse verhaal van Adam en Eva kan gevonden worden in Genesis 1:26 tot Genesis 5:5.

De meeste mensen denken bij Adam, Eva en de hof van Eden aan de beschrijving die John Milton ons gaf in zijn epische gedicht "Paradise Lost" (oftewel "Het verloren paradijs") uit 1667. Hij gebruikte het verhaal uit het boek Genesis als startpunt, maar borduurde hier met de nodige artistieke vrijheid op voort. Milton gebruikte zijn creativiteit en verbeeldingskracht om gesprekken met God, Satan en verscheidene engelen "achter de schermen" toe te voegen. Deze toevoegingen aan het Genesisverslag zijn zó ingeprent in onze cultuur dat veel mensen abusievelijk denken dat Miltons beschrijving feitelijk het verhaal is dat in de Bijbel staat.


Adam en Eva - De hof van Eden
Adam en Eva waren de eerste tuiniers. Ze woonden in de hof van Eden, een perfecte plaats zonder doorns of onkruid, waar planten gemakkelijk vruchten konden voortbrengen. We lezen in Genesis 2:15-20 dat God Adam opdroeg om de hof te beheren en te bewerken, de dieren een naam te geven en de vruchten van de hof te eten... behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad.


Adam en Eva - De eerste ouders
Adam en Eva waren de eerste ouders. De Joodse, Islamitische en Christelijke godsdiensten beweren dat alle mensen nakomelingen van Adam en Eva zijn. Volgens de Joodse traditie hadden Adam en Eva 56 kinderen. Dit was onder meer mogelijk omdat Adam een leeftijd bereikte van maar liefst 930 jaar. Sommige Schriftgeleerden geloven dat de lange levensduur van de mensen in deze tijd mogelijk was door een soort "watergewelf" dat de atmosfeer omgaf. Dit zou het klimaat van de aarde geschikter voor mensen hebben gemaakt en zo hun levensduur hebben verlengd. Dat gewelf zou later tijdens de zondvloed zijn vernietigd, wat een belangrijke bijdrage zou hebben geleverd aan de vloedwateren die de aarde bedekten.


Adam en Eva - De eerste ongehoorzaamheid
Adam en Eva waren de eerste mensen die iets fout deden. In Genesis 2:16-17 zei God tegen Adam dat hij van elke boom in de hof mocht eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. God zei dat Adam zou sterven als hij het fruit daarvan zou eten. We weten niet welk soort fruit deze boom droeg. Milton opperde het idee dat het een appel was. Later werd Eva aangesproken door Satan, in de gedaante van een slang. Hij bedroog haar en zei at van het fruit. Ze bracht het fruit daarna naar Adam; ook hij at ervan, maar was zich ervan bewust dat hij een fout beging. Omdat zij ongehoorzaam waren aan God uitdrukkelijke gebod en Satans woorden geloofden, maakten zij kennis met de dood. Eerst in geestelijke zin, maar later ook lichamelijk. God verbande hen uit de hof. Adam en Eva hadden gezondigd door hun eigen verlangens meer te waarderen dan Gods gebod. Door hun opstandige daad kwam de zonde de wereld binnen. Het zou nu niet meer eenvoudig zijn om vruchten te telen. Doorns en onkruid zouden het werk in het veld zwaar maken. Mannen zouden zich in het zweet moeten werken om te eten. Vrouwen zouden alleen met veel pijn kinderen kunnen baren. Veel dieren werden gevaarlijke vleeseters.


Adam en Eva - Het einde van het verhaal?
Is dit het einde van het verhaal over Adam en Eva? Werden Adam en Eva door God uit de hof verbannen zonder mogelijkheid om hun relatie met Hem te herstellen? Of heeft God een oplossing aangeboden waarmee afgerekend kan worden met de zonden van de mens? Wat betekent jouw geloof over Adam en Eva over je huidige leven? Als jij gelooft dat Adam en Eva door God geschapen werden, Hem ongehoorzaam waren en zo de zonde in de wereld brachten, ben jij dan zelf ook een zondaar? Als dat zo is, hoe verandert dat dan jouw kijk op jezelf? Of jouw kijk op God? Of jouw relatie met God? Dit zijn belangrijke vragen. Wij willen je aanmoedigen om deze vragen goed te onderzoeken, omdat de antwoorden letterlijk van levensbelang zijn.


Ontdek meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden