Het boek Genesis

(Lees eerst deel 1 van "Het boek Genesis")

Het boek Genesis - Een wereldwijde ramp
Het bewijs wijst op een wereldwijde zondvloed zoals beschreven in het boek Genesis. Het fossielenbestand getuigt van een catastrofale, wereldwijde waterramp in het verleden. Het hele fossielenbestand (met een enkele uitzondering) is gevonden in sedimentaire gesteentelagen. Dergelijke gesteentelagen zijn het gevolg van een hydrologisch sorteerproces. Geoloog Dr. John Morris schrijft: "Sedimentair gesteente wordt per definitie als sedimenten afgezet door bewegende vloeistoffen. Het bestaat uit stukken gesteente of ander materiaal dat eerst ergens anders bestond. Dat materiaal werd geërodeerd of opgelost en vervolgens op zijn huidige locatie afgezet" (Morris, "The Young Earth" ("De jonge aarde"), 2001, p. 51)

Sedimentair gesteente beslaat zo'n 70% van het aardoppervlak (de overige 30% bestaat uit gestold en metamorf gesteente). "95% van alle gevonden fossiele resten zijn van ongewervelde zeedieren, vooral schaaldieren. Van de overige 5% zijn 95% algen- en plantenfossielen (4.74%). 95% van de resterende 0.25% bestaat uit de andere ongewervelde dieren, waaronder insecten (0.2375%). De overige 0.0125% bevat alle gewervelde dieren, maar vooral vissen. Van 95% van de weinige gewervelde landdieren is minder dan een enkel bot gevonden (er zijn bijvoorbeeld slechts ongeveer 1200 dinosaurusskeletten gevonden)" (idem, p. 70). De meeste fossielen worden gevonden in "massagraven" die door de hele aardkorst heen worden aangetroffen. Deze "graven" bestaan uit samengepakte, verbrijzelde, verdraaide en vervormde fossielresten, alsof een groot aantal dode rottende dieren op een hoop werd gegooid.

Het boek Genesis - Wereldbevolking
De beschrijving van de zondvloed in het boek Genesis wordt ook ondersteund door de bevolkingsstatistieken. Vandaag de dag wordt ons geleerd dat de mens ongeveer 2 miljoen jaar geleden evolueerde. Waarom zijn er dan maar 6 miljard mensen in de wereld? In het jaar 2011 passeerde de wereldbevolking de 7 miljard. In 1985 was dat 5 miljard. In 1962 3 miljard. In 1930 was de wereldbevolking ongeveer 2 miljard. In 1800 ongeveer 1 miljard. Op basis van censusdata uit de oudheid schatten wetenschappers dat de wereldbevolking ten tijde van Christus (1 na Christus) uit ongeveer een kwart miljard mensen bestond. De zondvloed vond ongeveer 4400 jaar geleden plaats, en er waren slechts 8 (menselijke) overlevenden. Als we de bevolkingsgroeicurve volgen, dan zien we dat de hele wereldbevolking kan zijn voortgekomen uit slechts 4 stellen die 4400 jaar geleden leefden. De menselijke bevolkingsgroei blijkt ongeveer 2% per jaar te zijn. Nou, hoe zit het dan met alle oorlogen, hongersnoden, plagen, enzovoorts? Neem bijvoorbeeld de zwarte dood. Deze plaag doodde een derde van de hele Europese bevolking. Maar toch, in minder dan honderd jaar was de bevolking terug op het oude niveau en werd het oorspronkelijke bevolkingsaantal gepasseerd. Dit kwam omdat de infrastructuur hiervoor al bestond. De wereldbevolking daalde sterk tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar herstelde onmiddellijk door de "baby boomers". Na een groot verlies volgt altijd een massale bevolkingsexplosie. Het komt neer op het volgende: als er al 1 miljoen jaar mensen waren geweest (de helft van de door evolutionisten aangenomen 2 miljoen), dan zou volgens de huidige groeicurve de menselijke wereldbevolking vandaag de dag zo'n 108600 bedragen. Dat is een 10 met 8600 nullen!

Het boek Genesis - Wereldwijd uiteengeslagen
Het boek Genesis vertelt ons hoe de mensheid vanuit Babel werd uiteengeslagen; de oorsprong van de verschillende bevolkingsgroepen. "Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken" (Genesis 11:1). De Heer besloot in Zijn Goddelijke voorzienigheid om de afzonderlijke families in taalgroepen op te splitsen. Sommige Schriftgeleerden geloven dat God besloot om de mensen in verschillende taalgroepen te splitsen omdat ze zich bewust verzet hadden tegen Gods gebod "om de aarde te bevolken" (Genesis 1:28, 9:1). De mensen zeiden tegen elkaar: "Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken" (Genesis 11:4). Wat de reden ook was, God wilde "spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan" (Genesis 11:7). "De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde" (Genesis 11:8-9).

Lees nu deel 5 van "Het boek Genesis"!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen