Het boek Genesis

(Lees eerst deel 1 van "Het boek Genesis")

Het boek Genesis - Het Evangelie van Jezus Christus
Het boek Genesis voorspelde de Messias die zou komen om te sterven voor de zonden van de wereld. In Genesis 22 lezen we hoe Abraham op pad ging om Isaak te offeren. In deze passage deed Abraham twee profetische uitspraken: "God zal zich zelf van een offerlam voorzien..." (Genesis 22:8) en "Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden" (Genesis 22:14). Toen God Abraham opdroeg om zijn geliefde zoon Isaak op te offeren, gaf God niet zijn goedkeuring aan kinderoffers. Integendeel! Hij voorspelde hiermee dat Zijn eigen kind een offer voor de mensheid zou zijn! "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10).

Genesis 22 is een typische Oudtestamentische voorafschaduwing. De gelijkenis is als volgt: vanaf het moment waarop God Abraham gebood om Isaak te offeren, was Isaak wat Abraham betrof al zo goed als dood. Maar Abraham zou niet ongehoorzaam zijn aan Gods gebod (Hebreeën 11:19). De tocht naar de berg Moria duurde drie dagen. Voor Abraham was Isaak dus eigenlijk drie dagen dood (Genesis 22:2-5). Jezus Christus lag drie dagen in een graf: "Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat..." (1 Korintiërs 15:3-4).

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16). Het Griekse woord "monogenes" wordt vertaald als "als enige verwekt". Het betekent niet echt "geboren zijn". Het betekent "uniek", "enig" of "als geen ander". Wij worden "zonen van God" genoemd (Johannes 1:12; Romeinen 8:14) en engelen worden "zonen van God" genoemd (Job 1:6; 2:1; 38:7), maar Jezus Christus is de enige unieke ("als enige verwekte" - "monogenes") Zoon van God.

God beval Abraham om zijn "enige verwekte "zoon" te offeren (Genesis 22:2, Hebreeën 11:17). Maar Abraham had nog zeven andere kinderen: Ismaël van Hagar, en Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach van Ketura (na de dood van Sara). Maar Isaak was het kind van de belofte - het enige verwekte kind van Sara. Daarom was Isaak de unieke ("als enige verwekte" - "monogenes") zoon van Abraham (Hebreeën 11:17).

Abraham is een voorstelling van God de Vader. Isaak is een voorstelling van Jezus Christus die door de Vader wordt opgeofferd. Abraham wist dat hij profetische woorden sprak toen hij zei: "‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden’" (Genesis 22:14) Hij voorspelde ook: "God zal zich zelf van een offerlam voorzien..." (Genesis 22:8). Tweeduizend jaar later offerde God zijn Zoon, Jezus Christus, het "Lam van God" (Johannes 1:29,36) op diezelfde berg.

Lees verder!


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen