Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Evolutie of schepping?


Evolutie of schepping? - Het grote debat
Het debat over schepping en evolutie wordt ook vaak "het grote debat" genoemd. Onze zoektocht naar onze herkomst is een emotioneel geladen onderwerp. Waarom, hoe en waar begon alles? De wetenschap van de 20e eeuw heeft ontdekt dat het universum op een bepaald ogenblik een begin had. Beide partijen in het grote debat zijn het er nu over eens dat het universum niet eeuwig heeft bestaan. Maar dat is het enige waar zij het over eens zijn. Er bestaat grote verdeeldheid over het "waarom" en het "hoe" van het ontstaan van het heelal. Er bestaan feitelijk twee hoofdtheorieën over dit omstreden onderwerp. De eerste theorie is het scheppingsmodel, wat historisch gezien altijd het standaard uitgangspunt is geweest. Deze theorie stelt dat het complexe ontwerp van het universum en van de bestaande levensvormen wijst op een Ontwerper. De tweede theorie is de nieuwere, atheïstische uitleg: het evolutiemodel. Deze theorie postuleert dat dit complexe ontwerp in alle dingen een product is van toeval en extreem lange tijdsperioden.


Evolutie of schepping? - De geschillen
Het debat over schepping en evolutie is ongetwijfeld het grote debat van ons wetenschappelijke tijdperk. In elk wetenschappelijk debat moeten de theorieën getest worden tegen het bewijs. Wij beweren dat het aan de evolutionisten is om hun theorie te bewijzen, omdat het scheppingsmodel tot ongeveer tweehonderd jaar geleden in vrijwel alle culturen en levensbeschouwingen altijd het standaard uitgangspunt is geweest. Natuurlijk zien de evolutionisten zichzelf als de enige echte "wetenschappers" in het debat; zij beweren daarom dat de creationisten hun theorie maar moeten zien te bewijzen. Evolutionisten redeneren als volgt: we kunnen de Schepper niet zien, horen, aanraken, proeven of ruiken. Daarom zijn we tot nu toe niet in staat geweest om het bestaan van de Schepper op een wetenschappelijke manier te beproeven. Creationisten reageren hierop met de stelling dat we ook het menselijke denkvermogen niet kunnen zien, horen, aanraken, proeven of ruiken. We zijn tot nu toe niet in staat geweest om het bestaan van het menselijke denkvermogen op een wetenschappelijke manier te beproeven. Wanneer we een elektro-encefalogram uitvoeren, meten we de stroom van zouten en de elektrische activiteit in de menselijke hersenen. We zijn niet eens in staat om de locatie van het menselijke intellect te bepalen. Maar toch zien we voortdurend hoe menselijke wezens orde scheppen uit wanorde en heel bewuste beslissingen nemen volgens onderbewuste criteria. We zien de tastbare complexiteit en ontwerpkenmerken die het gevolg zijn van de menselijke hersenwerking; zichtbare gevolgen van het onzichtbare domein dat we 'intellect' noemen. We weten dus met zekerheid dat het menselijke denkvermogen bestaat. Daarom is het absoluut logisch dat creationisten het bestaan van een Schepper postuleren op basis van een vergelijkbaar argument. De stoffelijke ontwerpkenmerken die we overal om ons heen kunnen waarnemen, kwamen voort uit één groot ontwerp. En een dergelijk ontwerp kan alleen voortkomen uit een complex Intellect. Deze bewering wordt bovendien bevestigd door de wiskundige wetten en de natuurwetten (zoals de wetten van de thermodynamica en de wet van oorzaak en gevolg).


Evolutie of schepping? - De oorsprong
In het debat over schepping en evolutie doen de evolutionisten het best aardig wat betreft de theoretische wetenschappen, maar ze slagen er niet in om empirisch bewijs te vinden voor hun theorie. Evolutionisten veronderstellen dat het universum en alles in het universum (ruimte, tijd, massa en energie) uit het niets is geëxplodeerd. Dat is in strijd met de eerste wet van de thermodynamica. Waar kwamen ruimte, tijd, massa en energie dan vandaan? Evolutionisten moeten deze vraag onbeantwoord laten. Een bijkomende complicatie voor het evolutionistische standpunt is dat deze explosie van alles uit niets geen verklaring biedt voor de de complexiteit en de ongelooflijk precieze afstelling van het universum. Denk dan bijvoorbeeld aan de kosmische "superholtes" en "clusters", de retrograde beweging van sterrenstelsels, enzovoorts. Deze vermeende explosie uit het niets wordt de "Big Bang" (oerknal) genoemd. Deze theorie wordt door de meeste evolutionisten aanvaard, al heeft ze met talrijke problemen te kampen. De evolutieleer is een heel uniek soort "wetenschap". Normaal gesproken observeren wetenschappers empirische data, waarna ze hun conclusies formuleren. Maar evolutionisten formuleren eerst hun conclusie, waarna ze op zoek gaan naar de ontbrekende data.


Evolutie of schepping? - Complexiteit
Het debat over schepping en evolutie heeft ook betrekking op het raadsel van de complexiteit. Creationisten geloven dat het universum door een Intelligente Ontwerper complex werd ontworpen. Evolutionisten beweren daarentegen, in een poging om een ontwerper uit te sluiten, dat complexiteit zich na verloop van tijd uit eenvoud heeft ontwikkeld. Evolutionisten zien de tijd als hun oplossing. Maar de harde wetenschap toont ons dat tijd juist een vijand van complexiteit is. Sterker nog, dit wordt zelfs beschreven door een natuurwet: de tweede wet van de thermodynamica.


Evolutie of schepping? - De oplossing
Evolutie of schepping? Totdat de evolutionisten het bewijs vinden waar ze sinds het ontstaan van de moderne evolutionistische beweging - zo'n 150 jaar geleden - al naar op zoek zijn, is er eigenlijk helemaal geen debat. De bijzondere schepping is de standaard. Evolutionisten staan erop dat complexiteit zich uit eenvoud heeft ontwikkeld, al gaat dat lijnrecht in tegen de natuurwetten. Bovendien houden evolutionisten vol dat deze eenvoud zelf zomaar zonder enige reden ontstond. Laten we het bewijs verzamelen... dan kunnen we het debat beginnen.


Vervolg je onderzoek!

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden