Alles Over De Schepping Zonsondergang over groen veld - Alles Over De Schepping Banier

Schepping of evolutie?


Schepping of evolutie - Een zoektocht naar onze herkomst
Het debat over schepping en evolutie is een zoektocht naar onze herkomst. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Werden we geschapen of zijn we op een willekeurige manier geëvolueerd? Zijn we het product van een doelgerichte intelligentie of zijn we slechts het eindresultaat van ontelbare kosmische ongelukken? Wat vertelt het bewijs ons?


Schepping of evolutie - Waarnaar zijn we op zoek?
Zonder hard bewijs zou het debat over schepping en evolutie weinig meer zijn dan filosofische touwtrekkerij. Ieder heeft zijn eigen mening. De vraag is wat de basis voor die mening is. Kijk, mensen geloven wat ze willen geloven, maar dat betekent niet automatisch dat het waar is. Het harde bewijs moet het spreekwoordelijke kaf van het koren scheiden. Onthoudt dat "aanwijzingen" niet hetzelfde zijn als "bewijs". Aanwijzingen zijn handig wanneer conclusies worden gevormd, maar alleen bewijs kan echt uitsluitsel geven. Als we hard bewijs hadden, dan zou de evolutietheorie niet een theorie worden genoemd. Maar wat houdt bewijs dan in? Waarnaar zijn we op zoek?

Een bijzondere schepping betekent dat er een bovennatuurlijke Schepper is die Zijn scheppende vermogens heeft aangewend om de wereld en alle levensvormen voort te brengen. Het leven is dan het product van een intelligent plan. Als we duidelijke ontwerpkenmerken kunnen vinden in biologische systemen, dan is dat een aanwijzing dat er inderdaad zo'n Ontwerper is. Het is een vanzelfsprekende waarheid: het bestaan van een ontwerp vereist het bestaan van een intelligente ontwerper. De detectie van ontwerpkenmerken in biologische systemen is niet gebaseerd op een godsdienstig uitgangspunt (maar op empirisch bewijs en logica), maar heeft ongetwijfeld wel theologische implicaties[1]. Vinden we duidelijke ontwerpkenmerken in biologische systemen? Jazeker. De biologische wereld vertoont duidelijke sporen van een ontwerper [2,3]. Wanneer we de algemene principes van de ontwerpdetectie op levende wezens toepassen, dan blijkt het redelijk te zijn om daaruit het bestaan van een Schepper af te leiden.

De evolutieleer benadrukt de naturalistische (willekeurige, doelloze) afstamming van alle levende wezens uit een gemeenschappelijke voorouder[4], die oorspronkelijk evolueerde uit anorganische materie. Het leven is het gevolg van willekeurig toeval. Wat we hiervoor nodig hebben is een plausibel en praktisch haalbaar mechanisme. De Britse naturalist Charles Darwin (1809-1882) schonk het evolutionaire wereldbeeld geloofwaardigheid door dat benodigde mechanisme te formuleren:- "natuurlijke selectie". Dat was 160 jaar geleden. Vandaag de dag weten we dat dit mechanisme ontoereikend is, zelfs als we de invloed van genetische mutaties in beschouwing nemen. Door de enorme vooruitgang die we in de afgelopen vijftig jaar hebben gemaakt in de moleculaire biologie, de biochemie en de genetica hebben we een volkomen nieuwe dimensie van biologische systemen blootgelegd; een dimensie die voorheen onbekend was. Evolutionaire biologen zijn nu op zoek naar een nieuw mechanisme; een mechanisme dat de genetische beperkingen en de recentelijk ontdekte chemische hindernissen kan overwinnen. Zolang een dergelijk mechanisme niet is ontdekt, is de evolutietheorie ontoereikend en ongeloofwaardig (al neemt deze theorie al meer dan 100 jaar een prominente positie in onder de biologische deskundigen).


Schepping of evolutie - Rede tegenover godsdienst
Het debat over schepping en evolutie wordt door de populaire media vaak afgeschilderd als een debat tussen wetenschap en godsdienst. De bijzondere schepping zou een godsdienstig idee zijn, terwijl alleen de evolutieleer als "echte" wetenschap mag worden beschouwd. Maar door een ironische wending hebben nu juist de creationisten een solide empirische basis voor hun theorie, terwijl de evolutionisten met lege handen zijn achtergebleven. Dat wil zeggen, met niets anders dan hun geloof in evolutie.

Is het redelijk om het bestaan van een Schepper te erkennen? Toen Dr. Wernher von Braun, de "vader van het Amerikaanse raket- en ruimteprogramma", door sceptici werd uitgedaagd om het bestaan van een Schepper wetenschappelijk te bewijzen, antwoordde hij als volgt: "Moeten we werkelijk een kaars aansteken om de zon te zien?... Het elektron is in materiële zin onvoorstelbaar, maar toch heeft de werking van het elektron ons er zo'n perfecte kennis over gegeven dat we het kunnen gebruiken om onze steden te verlichten, om onze vliegtuigen tijdens nachtvluchten te loodsen en om de nauwkeurigste metingen te doen. Welke vreemde redenering leidt ertoe dat sommige natuurkundigen het onvoorstelbare elektron 'echt' vinden, terwijl ze weigeren om de realiteit van een Ontwerper te aanvaarden omdat zij zich Hem niet kunnen voorstellen?... De onvoorstelbaarheid van een uiteindelijke oorzaak (die zich altijd buiten het bereik van wetenschappelijke oplossingen zal bevinden) zou geen reden mogen zijn om een theorie uit te sluiten die de onderlinge relatie tussen data verklaart en bruikbaar is voor voorspellingen."[5]. Wanneer het bestaan van een Schepper bij voorbaat wordt uitgesloten, dan is dat een "schending van de objectiviteit van de wetenschap zelf."[5] Hoewel we niet in staat zijn om de kennis van een Schepper te bevatten, kunnen we Zijn bestaan ongetwijfeld ontdekken en erkennen.


Vervolg je onderzoek!

[1] "Unlocking the Mystery of Life," documentaire van Illustra Media, 2002.

[2] Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, 1986.

[3] Michael Behe, Darwin's Black Box, 1996.

[4] Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, 1859.

[5] Oorspronkelijk gepubliceerd in Edward F. Blick's Special Creation vs. Evolution, 1988, pp. 29-31.

Copyright © 2002-2021 AllAboutCreation.org, Alle rechten voorbehouden